A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a Miskolc Csoport tagja

Miskolci Állatkert

Miskolc Zoo a facebookon Miskolc Zoo a twitteren Miskolc Zoo az instagramon Miskolc Zoo a youtube-on Miskolc Zoo a tiktokon

Látogatási szabályzat

A Miskolci Állatkert nyilvános intézmény, melynek célja, hogy bemutasson Földünk különböző tájain honos állatfajokat, a látogató közönség kapcsolatba kerülhessen a természettel, részt vegyen a természet- és környezetvédelemben. Részt vállal a természetvédelmi célú oktatásban, nevelésben, melyet az állatkertben élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és szakszerű tájékoztatással biztosítja. Teret ad az állatkertészettel összeegyeztethető egyéb kulturális rendezvényeknek. Kulturált szórakoztatást nyújt a látogató közönségnek.


A „Látogatási szabályzat” a látogatóink biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Miskolci Állatkert területén található állatok, növények, természeti értékek védelme érdekében készült.


Jelen „Látogatási szabályzat” érvényes a Miskolci Állatkert területén, 2021. január 1-jétől visszavonásig.


A látogatás rendje:

1. Az állatkert csak érvényes belépőjeggyel látogatható. A belépőjegyek ára, az igénybe vehető kedvezmények az állatkert bejáratánál, jól látható módon elhelyezésre kerülnek. A belépőjegyet a látogatás végéig meg kell őrizni. A látogató a belépőjegy megvásárlásával kötelezően elfogadja a „Látogatási szabályzat” rendelkezéseit. Nem minősül látogatásnak a hivatalos célból történő belépés.

2. Az állatkertbe történő belépést követően ugyanazzal a belépőjeggyel ismételten belépni nem lehetséges. A látogatás bármely okból (pl. egészségügyi, kedvezőtlen időjárás, stb.) történő megszakítása esetén az újbóli belépéshez ismét jegyváltás szükséges. A látogatás bármely okból történő megszakítása esetén a megváltott belépőjegy árát az állatkert nem köteles visszatéríteni.

3. Az állatkertet mindenki csak saját felelősségére látogathatja. 14 éves életkor alatti, valamint korlátozott cselekvőképességű személyek csak nagykorú kíséretében látogathatják az állatkertet. A kísérő felnőtt személy felelős azért, hogy a gyermek a látogatási szabályokat betartsa. Gyermekcsoportok esetén a csoport kísérői tartoznak felelősséggel a „Látogatási szabályzatban” megfogalmazottak betartásáért. Fertőző beteg az állatkertet nem látogathatja!

4. Az állatkert csak nyitvatartási időben látogatható. A nyitvatartás rendje az állatkert bejáratánál, jól látható módon elhelyezésre kerül. A látogatók az állatkert zárásakor, azaz a pénztár zárását követő egy órán belül kötelesek az állatkert területét – minden külön felszólítás nélkül – elhagyni. A nyitvatartási időt az állatkert indokolt esetben (pl. rendkívüli időjárási körülmények, komoly technikai akadály, állattartási havária, stb.) megváltoztathatja. A nyitvatartási idő esetenként – pl. sötétedés utáni programok, rendezvények – módosulhat.

5. A látogatók kizárólag a látogatók számára kijelölt utakon közlekedhetnek. A belépőjegy megvásárlása nem jogosít fel a nagyközönség elől elzárt területen történő tartózkodásra. A korlátokon belül tartózkodni, az állatokhoz benyúlni, bemászni, a rácsra felmászni veszélyes, ezért tilos!

6. Az állatkert létesítményeinek láthatóságát az állatkert bizonyos esetekben (pl. karbantartások, javítások, felújítások idejére, műszaki problémák és rendezvények esetén, az állatok egészségének és jólétének megőrzése érdekében, stb.) korlátozhatja.

7. Az állatsimogatót és a játszótér játszóeszközeit mindenki saját felelősségére, 14 éves kor alatt pedig csak felnőtt kísérői felügyelettel használhatja.

8. Járművel, beleértve a kerékpárt, rollert vagy egyéb sporteszközöket, az állatkert területére behajtani tilos! Kivételt képeznek ez alól a mozgásukban korlátozott személyek mozgásához szükséges eszközök, a babakocsi, valamint az olyan, kisgyermekek közlekedését biztosító eszközök, melyeket felnőtt kísérő fizikailag kontrollál (pl. tolókarral felszerelt gyermekjármű, kézikocsi, stb.).

9. Nyári, téli sporteszközök használata az állatkert területén nem engedélyezett.

10. Az állatkert területére tilos behozni léggömböt, balesetveszélyes tárgyakat, szúró- és vágóeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, alkoholt és egyéb tudatmódosító szert, illetve bármilyen egyéb, riasztásra alkalmas, az állatok és a többi látogató nyugalmának zavarására alkalmas és egészségét veszélyeztető eszközt.

11. Az állatok bántalmazása, ingerlése, idegen tárgyaknak az állatok kifutójába dobálása, az állatok nyugalmát és a látogató közönséget zavaró hangoskodás tilos!

12. Az állatkerti állatok etetése alapesetben tilos. Ez alól kivételt képeznek egyes fajok, amelyek kizárólag az itt kapható zoo-csemegével etethetők.

13. Az állatkert területén élő állatok és növények károsítása, gyűjtése tilos!

14. Kutyát, macskát, egyéb kedvtelésből tartott és háziállatot az Állatkert területére behozni tilos. Kivételt képeznek ez alól a megfelelően kiképzett, a kiképzés tényét igazoló tanúsítvánnyal rendelkező, a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzéssel ellátott, a hatályos állategészségügyi előírások szerint veszettség ellen megfelelően beoltott, illetve széles spektrumú féreghajtó szerrel kezelt, oltási könyvvel rendelkező kutyák. Amennyiben a látogató segítő kutyával szeretne belépni az Állatkert területére, köteles a fenti megfelelőséget igazoló dokumentumokat és okmányokat a belépőjegy megváltását megelőzően teljes körűen bemutatni az Állatkert munkatársainak. A segítő kutyával érkező látogató köteles gondoskodni arról, hogy a segítő kutya a látogatás alkalmával mindvégig pórázt viseljen. A látogató köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a kutya ne veszélyeztesse az állatkerti állatok, valamint a többi látogató nyugalmát, testi épségét és egészségét, ellenkező esetben az Állatkert fenntartja magának a jogot, hogy a kutyát az Állatkert területéről eltávolítsa.

15. Az állatkert területén a dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett. Az állatkert területén a tűzrakás szigorúan tilos!

16. Az állatkert területén szemetelni, a környezetet bármilyen módon szennyezni tilos!

17. Az állatkert területén fénykép-, mozgókép- és hangfelvételt készíteni kizárólag magáncélra engedélyezett. Írásos engedély nélkül megjeleníteni csak a saját személyes közösségi oldalon lehetséges. Drón reptetése, valamint szelfibottal vagy hasonló eszközzel az állat kifutójába benyúlva történő fénykép- vagy mozgóképfelvétel készítése tilos! Üzleti célból fénykép-, mozgókép- és hangfelvételt csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

18. A belépőjegy megváltásával a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk az Állatkert területén fénykép-, videó- és hangfelvétel készülhet, melyet az Állatkert kereskedelmi célra felhasználhat, kiadványaiban, saját honlapján, közösségi oldalain közzétehet a 2013. évi V. törvény 2:48 §-ban foglaltaknak megfelelően.

19. Az állatkert területén történő árusítás, termékismertetés, rendezvényszervezés, stb. az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

20. Baleset, rendkívüli esemény esetén, illetve kérdéseikkel, problémáikkal a látogatónak az állatkert valamely munkatársát kell keresnie. Mentőládák az állatkert irodájában, gazdasági épületében és az állatházakban találhatók.

21. Az állatkert látogatásából kizárható az a személy, aki érvényes belépőjeggyel nem rendelkezik, figyelmeztetés ellenére sem hajlandó a „Látogatási szabályzatban” foglaltakat betartani, illetve alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szer által befolyásolt állapotban van. Az ilyen esetben a látogatót az állatkert munkatársai az állatkert területéről kivezethetik, a látogató nem tarthat igényt a belépőjegy árának visszatérítésére.

22. Bármilyen észrevétel, panasz esetén a látogató jogosult a „Vásárlók könyvébe” észrevételeit bejegyezni, melyet az állatkert üzemeltetője köteles kivizsgálni, és annak eredményéről a panasztevőt a bejelentést követő 30 napon belül értesíteni. A „Vásárlók könyve” a pénztárostól kérhető el a pénztár nyitvatartási ideje alatt.

23. A látogató az általa okozott károkért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.

24. Az állatkert területén található eszközök, berendezések, a látogatók rendelkezésére álló eszközök nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező károkért, a látogatók felelőtlen viselkedéséből, a figyelmeztető táblák és a védőkorlát figyelmen kívül hagyásából, a „Látogatási szabályzatban” előírtak be nem tartásából adódó sérülésekért és károkért az állatkert felelősséget nem vállal. Az állatkertben elveszített, elhagyott, az állatkifutókba bekerült tárgyakért az állatkert semminemű anyagi vagy egyéb kártérítési felelősséget nem vállal.

Magyar Állatkertek Szövetsége Species360: Global information serving conservation Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Holding Zrt.Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.